۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

کارآموزی

مشاوره

قوانین  و مقررات آموزشی

(پرستاری نیمه اول و مامایی نیمه دوم)

 

 

یکشنبه

 

کارآموزی

جلسه گروه آموزش پزشکی EDC

ارزشیابی برنامه ارشد EDC

 

 

دوشنبه

 

اخلاق پرستاری ارشد 

 

مشاوره

غدد کارشناسی  نیمه اول

قوانین و مقررات آموزشی فوریتها نیمه دوم

 

 

سه شنبه

 

آموزش بالینی

مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه EDC

مدیریت و رهبری آموزشی EDC

 

 

 

چهارشنبه

 

دروس کارگاهی

مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه EDC

 

 

 

 

پنجشنبه

 

دروس کارگاهی

 

 

 

 

 

کارآموزی بعداز اتمام بخش نظری طبق برنامه و مصوبه گروه انجام می شود.