۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

اولویت های پژوهشی رشته مشاوره در مامایی

 

  1. مداخلات برروی گروههای آسیب پذیر زنان

  2. مداخلات جهت ارتقاء سلامت روان زنان 

  3.  مداخلات پیشگیرانه از آسیب های حسی و روانی زنان

  4.  مداخلات آموزش های ارتقاء سلامت باروری

  5. ایجاد پکیج های مشاوره ای براساس سنجش نیازها و چالش های گروه های مختلف زنان