۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

ارزيابي عرصه هاي آموزش باليني از نظر كليه مدرسان دانشكده پرستاري          

ارزیابی محیط آموزش بالینی (کارآموزی 2)

چک لیست  اجرا و تضمین کیفیت برگزاری دوره ها

شیوه نامه اجرای برنامه آموزشی مصوب برای تمام مقاطع و گروه ها

فرآیند تدوین گواهی تدریس برای اساتید مدعو

فرآیند بارگزاری طرح درس در ماد و ارزیابی آن

فرآیند برنامه ریزی دروس در مقطع تحصیلات تکمیلی

فرآیند برنامه ریزی کلاس های جبرانی

فرآیند تخصیص کلاس به انجمن ها

فرآیند نظارت بر اجرای برنامه درسی

فرم ارزیابی طرح درس

فرم نظرسنجی پایان ترم در مورد برنامه اموزشی

فرم نظرسنجی  از اعضا هیئت علمی در مورد تجهیزات و امکانات

فرم نظرسنجی دانشجویان در مورد تجهیزات و امکانات