۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند

 

طرح های اثرگذار مرکز تحقیقات

طرح های اثرگذاری دانشکده 

روند اجرایی طرح های اثر گذار

پروتکل طرح های اثرگذار

کارگاه اثربخشی پژوهش (دکتر کبیری)