۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

 

کارگاه ترجمان دانش با حضور دکتر حقدوست

کارگاه ترجمان دانش با حضور دکتر حقدوست

کارگاه ارتقا تحقیق با حضور دکتر کبیری

فیلم آموزشی خلاصه سیاستی 

خلاصه سیاستی / سیاست نامه

کارگاه آشنایی با مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز با حضور دکتر سید مصطفی عربی

کارگاه ترجمان دانش با حضور دکتر حقدوست جلسه اول تا جلسه ششم سال 1402