۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

جایگاه شغلی دانش آموختگان رشته پرستاری سلامت جامعه

 

دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند:

 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 • دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزشی

 • مراکز تحقیقاتی جامعه نگر سلامت روان

 • بیمارستان های روان پزشکی

 • مراکز / پایگاه های جامع نگر

 • مراکز توانبخشی، نگهداری افراد کم توان ( ذهنی و جسمی) و بیش فعال و اوتیسیم

 • مراکز مراقبت در منزل

 • مراکز ارائه دهنده مراقبت تسکینی

 • مراکز پیشگیری از بیماریهای رفتاری

 •  مراکز بهداشتی در زندان ها و کانون های اصلاح وتربیت

 • مراکز باز پروری و ترک اعتیاد

 • مراکز تحقیقات، پژوهشکده ها، شرکت های دانش بنیان

 • اورژانس اجتماعی

 

نقش های دانش آموختگان در جامعه

 

 

دانش آموختگان این رشته در نقش های زیر در جامعه انجام وظیفه خواهند کرد:

 • پیشگیری

 • مراقبتی (درمانی – بالینی)

 • آموزشی

 • پژوهشی

 • مشاوره ای

 • حمایتی

 • مدیریتی

 • مولد (کارآفرین )

 

 توانمندی و مهارت های مورد انتظار برای دانش آموختگان رشته روان پرستاری(Expected Competencies)

الف : توانمندی های پایه مورد انتظار : (General Competencies )

 

 •  دانش و مهارت عملکرد اخلاقی-قانونی در کار با فرد،خانواده،جمعیت و جامعه

 • مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط بین فردی در کار با مددجویان،همکاران و جامعه

 • استدلال تشخیصی و تصمیم گیری حرفه ای و مبتنی بر شواهد

 • مهارت های زندگی(تفکر خلاق،تفکر نقادانه و حل مسئله)

 • هماهنگی و تعامل بین حرفه ای و بین بخشی

 • کارتیمی در نظام سلامت

 • مهارت های مدیریت،رهبری و سیاستگذاری در ارائه  خدمات روان پرستاری

 • مهارت های کارآفرینی،نوآوری و بازیابی دیجیتال

 • دانش و مهارت رویکردهای بهبود کیفیت مانند خودارزیابی،ارزیابی درونی،اعتباربخشی و حاکمیت

 • کار در محیط های حرفه ای مرتباط با سلامت روان

 

وظایف حرفه ای و توانمندی های اختصاصی مورد انتظار دانش آموختگان:

 

وظايف تخصصي پرستار در بخش روان با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار ، مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري در بخش های روان پزشکی  به شرح زير مي باشد: 

1- پذيرش مددجو 

2- ارزيابي مددجو كه شامل: 

 • جمع آوري اطلاعات در رابطه با وضعيت بهداشتي ( جسمي – رواني – اجتماعي و معنوي ) با استفاده از تكنيك مشاهده، مصاحبه، معاينه وضعيت فيزيكي و رواني براساس ابزارها و مقياس هاي استاندارد از مددجو و ساير منابع ( شامل پرونده، اعضاء تيم درماني، مراكز، سازمان ها، نهادها، سوابق مددجو، خانواده و ساير موارد) 

3- تجزيه و تحليل اطلاعات و طبقه بندي آنها بر اساس معيارهاي استاندارد 
4- تعيين و تشخيص مشكلات مددجو مبتني بر تشخيص هاي پرستاري 
5- تعيين برآيندهاي مورد انتظار يا معيارهاي ارزشيابي انفرادي براي هر مددجو 
6- طراحي و برنامه ريزي به منظور اجراي مراقبت هاي پرستاري براساس اولويت هاي تشخيصي مددجو 
7- اجرا و انجام طرح مراقبتي ( مداخلات روانپرستاري ) جهت مددجو و خانواده از قبيل موارد زير: 

الف: انجام مشاوره فردي و گروهي مددجو و خانواده به منظور اصلاح يا كسب مجدد توانايي هاي تطابقي گذشته 

ب: تقويت و ارتقاء سلامت رواني و پيشگيري از عوارض و ناتواني با استفاده از مهارت هاي زير (توسط روان پرستار يا پرستار دوره ديده ) 

 • ارتباط درماني 

 • مداخله در بحران 

 • كنترل استرس 

 • تكنيك هاي آرام سازي 

 • آموزش ابراز وجود و حل مشكلات 

 • خانواده درماني 

 • گروه درماني 

ج: محيط درماني : ايجاد و فراهم نمودن محيط درماني مناسب با مشاركت مددجو و ساير اعضاي تيم درمان به منظور وصول اهداف مراقبتي و توانبخشي 
د: مداخلات و آموزش فعاليت هاي خود مراقبتي : نيازسنجي اختصاصي آموزشي به منظور اجراي روش هاي مختلف آموزشي و مشاوره اي در راستاي توانمند سازي مددجو در مراقبت از خود جهت فعاليت هاي روزانه 
ح: مداخلات زيست – رواني ( سايكوبيولوژيك ) : كه شامل 

 

دارو درماني: 

 • دادن صحيح داروي تجويز شده به مددجو به روش استاندارد 

 • اجراي دستورات دارويي PRN براساس تشخيص صحيح پرستار 

 • آموزش به مددجو و خانواده در مورد نحوه صحيح مصرف دارو، عوارض دارويي و ساير موارد 

 • ارزيابي واكنش ها نسبت به داروهاي تجويز شده و گزارش به پزشك معالج 

 • همكاري و هماهنگي با تيم درمان در راستاي اجراي صحيح پروتكل دارو درماني 

 • ارزيابي سير علايم بيماري و انجام معاينه وضعيت رواني به طور متناوب با توجه به استانداردهاي بخش 

شوك درماني: 

 

 •  هماهنگي و آماده كردن مددجو جهت ECT با نظر پزشك 

 • اخذ رضايت از قيم قانوني مددجو 

 • آموزش مددجو و خانواده در مورد اجرا ECT و اهداف آن 

 • انجام مراقبت هاي پرستاري از مددجو قبل ، حين و بعد از انجام ECT 

 • ثبت گزارشات ضروري 

 

فعاليت درماني(Activity Therapy) و كار درماني: 

 

 • هماهنگي و همكاري با تيم درمان جهت انتخاب فعاليت درماني مناسب با توجه به وضعيت مددجو 

 • هماهنگي ، برنامه ريزي و آماده كردن بيمار براي انجام فعاليت هاي درماني و آماده كردن محيط و امكانات جهت انجام فعاليت ها 

 

اجرا و انجام تكنيك هاي روان درماني ( توسط روان پرستار ) شامل: 

 

 • فرد درماني 

 • خانواده درماني 

 • گروه درماني 

 • بازي و تفريح درماني 

 • مشاوره پرستاري 

 

ز: تشيخص، برنامه ريزي و مراقبت از بيماران پرخطر از جهت اقدام به خودكشي و آسيب به ديگران يا محيط

 

8- مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در مورد تمام مسايل مرتبط به بيماري، درمان ، مراقبت و توانبخشي آن ( پرستار آموزش ديده ): 

 

 • مهارت هاي اجتماعي 

 • مهارت هاي ارتباطي 

 • مهارت هاي شغلي و حرفه اي 

 • مهارت هاي از عهده برآيي 

 • مهارت هاي حل بحران 

 • مهارت هاي كنترل استرس 

 • مهارت هاي كنترل خشم ، خشونت و پرخاشگري 

 

9- طراحي و اجراي برنامه ترخيص براي هر مددجو ( Discharge planning ) با مشاركت اعضاء تيم درمان (پرستار آموزش ديده)

10- برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري نشست هاي مشترك درماني با اعضاي تيم درمان و توانبخشي 
11- ثبت كليه مداخلات درماني و مراقبتي انجام شده، واكنش هاي مددجو و نتايج آنها در پرونده و گزارش به پزشك و ساير اعضاء تيم درماني 
12- ايجاد هماهنگي بين تيم درماني در مورد درمان و مراقبت از بيمار و خدمات ارائه شده به مددجو 
13- هماهنگي و همكاري با تيم درمان و توانبخشي جهت حفاظت مددجو جهت تهاجمات احتمالي 
14- ارزشيابي مداخلات انجام شده و ثبت آنها 
15- برنامه ريزي و اجراء مراقبت هاي پرستاري ويژه در بيماران رواني خاص