۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

اولویت های پژوهشی گروه روان پرستاری

 

 • شناسایی اولویتهای پژوهشی حوزه سلامت روان، چالشهای حرفه ای و بین بخشی و نیازهای مددجویان

 • پژوهش در حوزه سوء مصرف مواد( پیشگیری، درمان و توانبخشی)

 • پژوهش در حوزه آموزش به خانواده مددجو مبتلا به اختلالات روان

 • پژوهش در حوزه آموزش به جامعه با تاکید بر مفاهیم بهداشت روان

 • پژوهش در گروههای سنی مختلف همچون سالمندی، نوجوانی با تاکید بر مفاهیم و اختلالات روانی

 • پژوهش در جهت تغییر وضعیت موجود سلامت روان ( جامعه /فرد)

 • پژوهش در جهت ارتقای بهداشت روان افراد سالم

 • پژوهش در حوزه رفتارهای پرخطر (سوء رفتار، اعتیاد و رفتارهای جنسی) در دوره نوجوانی

 • پژوهش در حیطه پیشگیری از اختلالات روانی

 • پژوهش درحیطه درمان اختلالات روانی

 • پژوهش در حیطه توانبخشی مددجویان مبتلا به احتلالات روان

 • طراحی و روانسنجی ابزار در حیطه مراقبتهای سلامت روان

 • بكارگیری فرآیندپرستاری در بخش های روانپزشكی

 • مداخلات تئوری محور در سلامت روان

 • پژوهش در حوزه مداخلات فردی روانپرستار در پیشگیری، درمان و توانبخشی اختلالات روان

 • پژوهش در حوزه مداخلات خانوادگی روانپرستار در پیشگیری، درمان و توانبخشی اختلالات روان

 • پژوهش در حوزه مداخلات گروهی روانپرستار در پیشگیری، درمان و توانبخشی اختلالات روان

 • پژوهش در حیطه سلامت معنوی

 • پژوهش در حیطه اخلاق، حقوق و مقررات روان پرستاری