۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

نقش های دانش آموختگان  رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان و پرستاری کودکان در جامعه

 

 • مراقبتی - حمایتی

 • پیشگیری و مروج سلامت (براساس برنامه ها و دستورالعمل کشوری)

 • آموزشی - مشاوره ای

 • پژوهشی

 • تشخیصی (پایش)

 • مدیریتی و برنامه ریزی سلامت

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:

 

در نقش مراقبتی و حمایتی

 

 • برقراری ارتباط مناسب با مددجو، خانواده و اعضای تیم سلامت

 • ارائه خدمات مراقبتی – حمایتی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف پیشگیری به کودک و نوزاد و خانواده

 • بررسی نیازهای توانبخشی کودک و ارجاع به موقع بیمار به مراکز مربوطه

 

در نقش پیشگیری و مروج سلامت (براساس برنامه ها و دستورالعمل های کشوری)

 

 

 • پایش واکسیناسیون مددجویان و پیگیری تا حصول اطمینان

 • همکاری در برنامه های غربالگری مرتبط با نظام سلامت

 • پایش، رشد و تکامل کودک و نوزاد

 • ترویج تغذیه با شیر مادر

 • پایش تغذیه کودکان

 

در نقش آموزشی – مشاوره ای

 

 • آموزش مهارت فرزند پروری به خانواده

 • آموزش و ارائه مشاوره صحیح و روز آمد به کودک، خانواده و جامعه در ارتباط با سلامت کودکان در سطوح مختلف پیشگیری

 • مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان مقاطع پائین تر و کارکنان نظام سلامت در عرصه های ارایه خدمات سلامت

 • مشارکت در تدوین دستورالعملهای آموزشی مرتبط با رشته با مسئولین سلامت

 • مشارکت در تولید الگوها و بسته های آموزشی دانشجویان، همکاران و مددجویان

 

در نقش پژوهشی

 

 • شناسایی مشکلات موجود مرتبط با سلامت کودک

 • ارائه راه حلهای کاربردی مناسب برای مشکلات سلامت کودکان به مسئولین سلامت

 • مشارکت در انجام تحقیقات در زمینه های مرتبط و نشر نتایج آن

 • مشارکت در تدوین اولویت های پژوهشی و ارائه و اجرای طرح های بنیادی و کاربردی

 • انتقال دانش و به کارگیری نتایج تحقیقات در جهت توسعه و ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی و توانبخشی

 • مشارکت در تولید دانش و فن آوری در زمینه کودک سالم و بیمار

 • مشارکت در تولید و معرفی الگوهای رشد و تکامل

 • مشارکت در تولید ابزارهای پژوهشی و شاخص های مربوط به سلامت کودکان

 

در نقش تشخیصی (پایش)

 

 • ارزیابی کودکان و خانواده آنها به منظور تشخیص نیاز مددجویان به خدمات پرستاری در بخشهای کودکان و عرصه های مرتبط

 

در نقش مدیریتی و برنامه ریزی سلامت

 

 • مشارکت در سیاست گذاری های بخش سلامت در حیطه مرتبط

 • همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با رشته در جامعه

 

جایگاه شغلی دانش اموختگان

 

 1. بیمارستان ها، مراکز بهداشتی – درمانی و مراکز توان بخشی در حیطه های پرستاری کودکان (دولتی – خصوصی)

 2. درمانگاه های کودکان

 3. مراکز مراقبتهای سرپایی از اطفال

 4. کانون های اصلاح و تربیت کودکان

 5. مدارس

 6. مراکز تحقیقات، شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد

 7. پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

 8. کلیه سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات پرستاری کودکان