۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

معرفی رشته

 

پرستاري مراقبت هاي ويژه يك شاخه اختصاصي از رشته پرستاري است كه از طريق بهينه سازي مراقبت هاي پرستاري از نوزادان بد حال و یا نارس  نيازمند به مراقبت هاي ويژه و خانواده آنان ، تقويت مباني مديريتي، آموزشي، پژوهشي، اخلاق و رفتار حرفه اي، موجبات مراقبت پرستاري، كاهش مرگ و مير و عوارض بيماري در بخش هاي ويژه نوزادان  را فراهم مي سازد .