۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

جایگاه شغلی دانش آموختگان

 

دانش آموختگان کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند:

 

  • بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها شامل انواع ICU، CCU، همودیالیز، اورژانس، اتاق بهبودی و بخش پیوند.

  • مراکز مراقبت های حاد در نقاهتگاه ها (Hospice)

  • پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات و شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و فناوری

  • ارائه مراقبت های ویژه در قالب مراقبت در منزل

  • سایرعرصه های نیازمند به مراقبت پرستاری ویژه