۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

فعالیتهای اساسی اعضای هیئت علمی (طبق ماده 10 آ یین نامه استخدامی)

 

 • آموزشی (نظری و عملی)

 • پژوهشی

 • توسعه فردی

 • فعالیت­های اجرایی و مدیریتی

 • ارائه خدمات بهداشتی درمانی، تخصصی و ارتقاء سلامت

 • فعالیت های تخصصی در خارج از دانشگاه

 • فعالیت­های فرهنگی

 

توانمندی های گروه پرستاری مراقبت های ویژه

 

 • تناسب در ترکیب  اعضای هیئت علمی گروه بر اساس دانش، تجربه و حوزه ی تخصص در دو گروه مراقبت های ویژه

 •  سابقه و تجربه­ی فعالیت های مدیریتی و بالینی در اعضای گروه

 •  وجود پتانسیل توسعه­ی تعاملات بین رشته ای و  بین المللی در گروه

 • تمایل  اعضای گروه به اجرای  آموزش در حوزه های یادگیری الکترونیکی و مجازی و استفاده از رویکردهای نوین تدریس

 •  توانمندی انجام پژوهش ها جامعه نگر و سلامت محور به ویژه در حوزه گروه های نوزادان و کودکان  در سطح ملی و بین المللی

 

وظایف  گروه پرستاری مراقبت های ویژه

 

 •  تربیت دانش آموختگان متخصص و واجد صلاحیت حرفه ای در ارائه ی خدمات  پیشگیرانه و مراقبتی در زمینه کودکان و نوزادان

 • ایجاد و توسعه ی فرهنگ اخلاقی و حرفه ای در گروه و فراگیران

 • توسعه ی شایستگی ها فراگیران و اعضا گروه در حوزه های تخصصی و توسعه ی شبکه های ارتباطی درون و بین حرفه ای  و بین المللی

 • توسعه ی  پژوهش های سلامت محور و جامعه نگر  در سطح ملی و بین المللی  با تاکید بر ترجمان دانش

 • مشارکت در برنامه های توانمندسازی جامعه به ویژه گروه های مادران و کودکان بیمار  برای ارتقا سبک زندگی سالم

 •  تقویت دیدگاه نسل سومی و چهارمی با رویکرد ایجاد دپارتمان خالق و کارآفرین با عاملیت تغییر در گروه

 

شرح وظایف مدیر گروه

 

 • تنظیم برنامه های آموزش نظری و بالینی هر نیمسال

 • نظارت بر فرایند اموزش نظری و عملی  در طول ترم و هما هنگی های لازم

 • بازدید از بخشهای بالینی و گزارش آن به معاونت آموزشی دانشکده

 • هماهنگی در برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشكده و پیگیری موارد

 • هماهنگی با بیمارستانها یا دیگر گروه های دانشكده و سایر دانشكده ها جهت پیشگیری از تداخل برنامه های آموزش بالینی

 • بررسی و بازنگری آرایش دروس بر اساس تغییر سر فصل ها و برنامه بخش ها

 • هماهنگی با سایر دانشكده ها یا بخش ها جهت ارائه دروس مورد نیاز دانشكده در هر نیمسال

 • همکاری دربرنامه ریزی و تنظیم برنامه های امتحانات میان ترم و پایان ترم

 • كنترل، توزیع و تعدیل مناسب و عادلانه واحدها برنامه های آموزشی بین اعضا گروه

 • تهیه و تنظیم کارنامه فعالیت های اعضای گروه و ارائه به معاونت آموزشی

 • گزارش اضافه كار مربیان غیر هیئت علمی و بررسی عملکرد انها

 • شركت فعال در جلسات مختلف  آموزشی، پژوهشی، ارزیابی دورنی، برنامه ریزی راهبردی، جذب هیئت علمی و...

 • همكاری و مشاركت برگزاری جلسات معارفه با دانش جویان جدید الورود و هم اندیشی با دانشجویان مقطع  دکتری،  ارشد، کارشناسی و دانش آموختگان

 • بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان مهمانی و انتقالی و هماهنگی ثبت نام آنان

 • مشاوره  به دانشجویان در حذف و اضافه  کردن واحدها و  بررسی واحد های دانشجویان انتقالی

 • رسیدگی به شكایات و مشكلات آموزشی دانشجویان و مربیان و تلاش در جهت حل آن

 • پیشنهاد کارگاه ها و دوره های باز آموزی و شرکت در راه اندازی آنها

 • مدیریت فعالیتهای پژوهش گروه و سوق دادن فعالیت های پژوهشی گروه به سمت اولویت های پژوهشی

 • فعالیت در رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهشی گروه

 • برگزاری جلسات مستمر گروه مانند دفاع از عنوان، پروپوزال، گزارشات شش ماهه دانشجویان ارشد، هم اندیشی با دانشجویان و دانش آموختگان

 • ارتباط با دانشگاههای داخل و خارج کشور برای تبادلات اطلاعات و تلاش در جهت جذب دانشجو از دانشگاه های خارجی در راستای بین المللی سازی دانشکده

 • فعالیت در جذب نیروی انسانی مورد نیاز و در  جهت ارتقاء گروه

 • ارزشیابی اساتید و  مربیان آموزشی در پایان سال

 • امضای مرخصی های  اعضای گروه