۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

جدول ارزیابی تکوینی و تراکمی مقاطع  

شیوه نامه اجرا یی مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش مقاطع پایین تر

شیوه نامه برگزاری آزمون

شیوه نامه پیشنهادی نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

شیوه نامه فعالیت های یاددهی یادگیری و ارزشیابی دانشجو

فرم ارزشیابی بالینی نهایی

فرم ارزشیابی کیفیت تدریس مجازی

فرم ارزیابی رسال دکتری

فرم ارزیابی مستمر طول دوره

فرم بازخورد کیفیت آزمون

فرم های ارزشیابی کیفیت عملکرد اموزشی اعضا

فرم ارزیابی بالینی 360 درجه