۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

شیوه نامه ارزشیابی عملکرد مدیر گروه

شیوه نامه تعامل مدیر گروه با اعضای هیات علمی و فراگیران

فرایند توسعه گروه

فرم ارزیابی رئیس دانشکده از مدیر گروه

تدوین شیوه نامه فرایند انتخاب مدیران گروه