۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

 

 

به دنبال تشكيل مرکزمطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه(EDC) و نيز با توجه به لزوم تغيير و تحول در روش هاي آموزش، یادگیری، ارزشيابي، برنامه ریزی آموزشی و ساير امور مربوطه، دفتر توسعه آموزش (EDO) به عنوان  اولین واحد توسعه در دانشکده ها، در سال ۱۳۸۳ در دانشكده پرستاری و مامایی رازی کرمان با مسئوليت سرکارخانم دکتر عصمت نوحی تشكيل شد و تا کنون در راستای اهداف توسعه دانشگاه فعالیت نموده است.