۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

برآورد زیان مالی به درآمد بیمارستان ها در کووید - 19

آسیب شناسی سیاست گذاری آگاه از شواهد برای کووید - 19

مصدومان تصادفات در شهر کرمان از نگاه آمار