۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

تحلیل سیاست ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت (1)

تحلیل سیاست ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت (2)

مهاجرت نخبگان

راهبردهای پیشنهادی برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی ماهرانه حوزه سلامت