۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

 

راهنماي استخراج و نگارش کاربرگ انتقال دانش

کاربرگ ترجمان دانش دانشکده

کتابچه آموزشی