۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

کارآموزی اورژانس داخلی 2 (بخش CCU بیمارستان افضلی پور)

 

 

 

 

یکشنبه

 

کارآموزی اورژانس داخلی 2 (بخش CCU بیمارستان افضلی پور)

 

مهارت های عملی در مراقبت های اورژانس (واحد عملی)

مهارت های عملی در مراقبت های اورژانس (واحد عملی)

 

دوشنبه

 

کارآموزی اورژانس داخلی 2 (بخش CCU بیمارستان افضلی پور)

 

 

مهارت عملی در مراقبت اورژانس (واحد تئوری)

 

سه شنبه

 

دانشکده/ واحد Skill Lab

 

مهارت های عملی در مراقبت های اورژانس (واحد عملی)

مهارت های عملی در مراقبت های اورژانس (واحد عملی)

 

چهارشنبه

 

کارورزی در عرصه مراقبت ویژه CCU (بخش CCU بیمارستان شفا)

جلسات مشاوره تحصیلی با دانشجویان

 

 

 

پنجشنبه