۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

A Guide for Accelerating the Ethical Review Process of Thesis at School of Nursing and Midwifery

A guide to send proposals to the Organizational Ethics Committee to expedite the process of obtaining permits from the Committee

English informed consent

راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با HIVو AIDS

راهنمای اخلاق در همه گیری بیماری های عفونی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های خاص

راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

راهنمای تنظيم فرم رضایت‌نامه آگاهانه

راهنمای فارسی ارسال طرح نامه ها به کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش

راهنمایی برای تسریع فرایند بررسی اخلاقی پایان نامه های دانشکده

رعایت استاندارد ها،اصول و قواعد اخلاقی درپژوهش

روند صدور شناسه (كد) مصوبه‌ي اخلاق كميته‌هاي اخلاق

فرایند اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی

کمیته تحقیقات دانشجویی

مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

نمونه رضایت نامه اگاهانه