۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

شرح وظایف معاون آموزشی

 

 

 • اداره کلیه امور آموزشی دانشکده

 • نظارت براجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه

 • نظارت مستمر برحسن اجرای وظایف واحدهای آموزشی دانشکده

 • ارزیابی مستمر دانشجویان و اعضای هیات علمی و ارائه گزارش 

 • فراهم نمودن زمینه لازم و برگزاری جلسات آموزشی

 • پی گیری مجوز رشته های تحصیلی جدید

 • نظارت برارزشیابی علمی کیفی و کمی و فعالیت آموزشی

 • نظارت برحسن اجرا ارتقاء تغییر وضعیت، فرصت مطالعات اعضاء هیات علمی

 • برنامه ریزی و نظارت بر آموزش پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی

 • پی گیری مشکلات آموزشی دانشجویان