۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

شرح وظایف مدیر گروه

 

 • ابلاغ برنامه اجرایی و تکالیف عمومی اعضاء هیات علمی اعم از آموزشی (نظری - علمی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو، خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضاء هیات علمی گروه و نظارت برحسن اجرای آن

 • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 

 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها، تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

 • اهتمام جدی در بهبود کیفیت آموزش در گروه

 • توجه ویژه به نظم و قانون گرائی در گروه و اجرای ضوابط آموزشی

 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا

 • ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی دانشکده به اعضا گروه

 • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب، نشریاتو سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

 • پیشنهاد طرح های پزوهشی که گروه راسا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

 • ارزیابی حضور فعالی ماهانه و سالانه اعضاء هیات علمی گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده