۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

1-8 (N2)

 

شنبه

 

 کارآموزی لیبر و زایمان

 کارآموزی فوریتهای پزشکی

 

 

یکشنبه

 

 کارآموزی لیبر و زایمان

 کارآموزی فوریتهای پزشکی

 کارآموزی لیبر و زایمان

 

دوشنبه

 

 تئوری واحد زنان

 

 کارآموزی فوریتهای پزشکی

     

 

سه شنبه

 

 کارآموزی بهداشت مادر و کودک

 

   

 

چهارشنبه

 

کارآموزی مراقبتهای ویژه نوزادان

 

   

 

پنجشنبه

 

کارآموزی مراقبتهای ویژه نوزادان