۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

 

آیین نامه استاد مشاور

معیارهای محاسبه واحد حق التدریس اساتید مشاور و درصد هر معیار

فرم مشاوره دانشجویان(تکمیل توسط اساتید مشاور)

فرم ارزیابی استاد مشاور توسط دانشجو (تکمیل توسط دانشجویان)

فرم گزارش عملکرد اساتیدمشاور در هر نیمسال تحصیلی(تکمیل توسط اساتید مشاور)

فرم ارزیابی استاد مشاور توسط مسئول اساتید مشاور دانشکده(تکمیل توسط مسئول اساتید مشاور)