۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 

 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

 

شنبه

 

کارگاه های دانشکده

تمرین

اصول و فنون پرستاری

پ 1402

اصول و فنون پرستاری

پ 1402

 

یکشنبه

 

اورژانس زنان و زایمان

ف 1401

اورژانس زنان و زایمان

ف 1401

تمرین

مهارت های عملی در

مراقبت های اورژانس

ف 1402

مهارت های عملی در

مراقبت های اورژانس

ف 1402

 

دوشنبه

 

مهارت های عملی در

مراقبت های اورژانس

ف 1402

  تمرین

بررسی وضعیت سلامت پرستاری

احیا پیشرفته ف 1401 

بررسی وضعیت سلامت

پرستاری 

احیا پیشرفته ف 1401

 

سه شنبه

 

اصول و فنون پرستاری

پ 1402

اصول و فنون پرستاری

پ 1402

تمرین

مهارت های عملی در

مراقبت های اورژانس

ف 1402

مهارت های عملی در

مراقبت های اورژانس

ف 1402

 

چهارشنبه

 

اصول و فنون پرستاری

پ 1402

اصول و فنون پرستاری

پ 1402

تمرین

واحد کمک های اولیه واحد کمک های اولیه

 

پنجشنبه

 

اصول و فنون پرستاری

پ 1402

اصول و فنون پرستاری

پ 1402

تمرین

اصول و فنون پرستاری

پ 1402

اصول و فنون پرستاری

پ 1402