۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر   
پایش سلامت عمومی1
آیا بی جهت دلشوره دارید و توی دلتان می لرزد؟ : *
آیا ضعف می کنید و سرتان گیج می رود؟ : *
آیا فکر می کنید که اختیار فکرهای شما به دست دیگران است یعنی افکار شما را دیگران کنترل می کنند و یا با دستگاه هایی از راه دور مغز یا فکر شما را در اختیار خود دارند؟ : *
آیا احساس می کنید بخاطر بیشتر گرفتاری های شما دیگران را باید سرزنش کرد؟ : *
آیا فراموش کار شده اید؟ : *
آیا زود دلخور و عصبانی می شوید؟ : *
در ناحیه قلب یا سینه احساس دردهائی داشته اید؟ : *
آیا از رفتن به جاهای وسیع و یا کوچه و بازار می ترسید؟ : *
آیا فکر اینکه به زندگیتان خاتمه بدهید به سرتان آمده است؟ : *
آیا احساس می کنید که به بیشتر مردم نمی توان اعتماد کرد؟ : *
آیا بی اشتها شده اید؟ : *
آیا ناگهان و بدون هیچ علتی می ترسید؟ : *
آیا ناگهان آنچنان از کوره در می روید که نمی توانید جلوی خودتان را بگیرید؟ : *
آیا در میان جمع هم خود را تنها حس می کنید؟ : *
آیا احساس می کنیدکه کارهایتان پیشرفت نمی کند مثل اینکه گره در کارتان افتاده باشد؟ : *
آیا احساس تنهایی می کنید؟ : *
آیا احساس غمگینی می کنید؟ : *
آیا نسبت به همه چیز بی علاقه شده اید؟ : *
آیا همیشه احساس ترس می کنید؟ : *
آیا حساس و زود رنج شده اید؟ : *
آیا فکر میکنید که رفتار مردم نسبت به شما غیر دوستانه است؛ یا آنکه شما را دوست ندارند؟ : *
22 در میان کسانی که مثل شما هستند احساس می کنید از آنها کمتر هستید؟ : *
حال تهوع یا دل آشوبی داشته اید؟ : *
آیا احساس می کنید که دیگران شما را زیر نظر دارند و یا درباره شما با دیگران حرف می زنند؟ : *
آیا دیر خوابتان می برد؟ : *
وقتی کاری را انجام می دهید آیا مجبور هستید آن را چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید آن را درست انجام داده اید؟ : *
آیا تصميم گرفتن برایتان مشكل است؟ : *
آیا از مسافرت با اتوبوس یا قطار یا هر وسيله نقليه عمومي دیگر مي ترسيد؟ : *
آیا دچار تنگي نفس شده اید؟ : *
30 آیا ناگهان احساس مي كنيد كه گر گرفته اید (داغ شده اید) و یا یخ مي كنيد؟ : *
آیا مجبور هستيد بعضي كارها را نكنيد و یا بعضي جاها نروید یا دست به بعضي چيزها نزنيد براي اینكه از آنها بي دليل مي ترسيد؟ : *
آیا اتفاق مي افتد حس كنيد كه نمي توانيد فكر بكنيد مثل اینكه سرتان از فكر خالي است؟ : *
آیا قسمت هایي از بدنتان خواب مي رود یا گزگز (سوزن سوزن) مي شود؟ : *
34 آیا فكر مي كنيد كه آنقدر گنهكارید كه باید عذاب و عقوبت ببينيد؟ : *
آیا نسبت به آینده نااميد هستيد؟ : *
آیا وقتي كاري را انجام مي دهيد برایتان مشكل است كه تمام حواستان را جمع آن بكنيد؟ : *
آیا در بعضي قسمت هاي بدنتان احساس ضعف مي كنيد؟ : *
38 آیا عصبي (كم تحمل) هستيد و زود از جا در مي روید؟ : *
آیا فكرهاي زیادي درباره مرگ و مردن دارید؟ : *
آیا حس مي كنيد كه ميل شدیدي به كتك زدن و آسيب رساندن به دیگران دارید؟ : *
41 آیا گاهي حس مي كنيد كه دلتان مي خواهد چيزي را پرت كنيد؛ خرد كنيد؛ بشكنيد؟ : *
آیا وقتي با دیگران هستيد زیاده از حد در فكر و رفتارتان مراقب هستيد كه مبادا كاري كنيد كه آبرویتان برود؟ : *
آیا وقتي در جمع مردم هستيد احساس ناراحتي و غریبگي مي كنيد مثل اینكه با آنها فرق دارید یا اینكه از آنها خجالت مي كشيد؟ : *
44 آیا نزدیك و صميمي شدن با افراد برایتان خيلي مشكل است؟ : *
آیا نا گهان دچار هول شدید و وحشت زدگي مي شوید؟ : *
آیا زیادي درگير مي شوید و جر و بحث مي كنيد؟ : *
آیا وقتي تنها مي مانيد مضطرب مي شوید؟ مي ترسيد؟ : *
آیا دیگران قدر و قيمت شما را نمي دانند؟ : *
این روزها طوري بي قرار و نا آرام مي شوید كه نمي توانيد یك جا بنشيند؟ : *
آیا فكر مي كنيد كه آدم به دردنخور و بي ارزشي شده اید؟ : *
آیا حس مي كنيد كه اگر به دیگران زیاد رو بدهيد از شما سوء استفاده كنند؟ : *
آیا بيشتر اوقات احساس تقصير و گناه مي كنيد؟ : *
احساس مي كنيد داراي یك نوع ناراحتي رواني هستيد یا چيزي ذهن شما را آزار مي دهد؟ : *
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *