۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
فرم ثبت نام سومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی
نام به فارسی : *
 
نام به انگلیسی : *
 
نام خانوادگی به فارسی : *
 
نام خانوادگی به انگلیسی : *
 
شماره دانشجویی : *
 
کد ملی : *
 
رشته : *


ترم تحصیلی : *
 
وابستگی سازمانی : *
 
عنوان طرح پژوهشی یا مقاله ارائه شده : *
 
نام و نام خانوادگی مجری طرح : *
 
نام نماینده گروه جهت ارسال آثار : *
 
وضعیت طرح پژوهشی : *شماره تماس وات ساپ : *
 
آدرس ایمیل : *
 
ارسال فایل (فقط توسط نماینده گروه ارسال شود) :
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *