۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ اسفند   

 


افزایش کیفیت آموزش در دانشکده منوط به جلب همکاری و مشارکت کلیه اعضای هیأت علمی در زمینه های برنامه ریزی آموزشی، اجرای کارگاه های آموزشی، ارزشیابی درسی، ارزیابی درونی و بیرونی، اجرای طرح های پژوهش در آموزش، انجام اقدامات نوآورانه در حوزه آموزش و دانش پژوهی، ارائه آموزش های مجازی به دانشجویان و هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان می باشد.
دفاتر مطالعات و توسعه آموزش (EDOs) در دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی، به عنوان بازوی اصلی علمی و اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) طرح ریزی و تشکیل شده اند و انتظار می رود که تمامی فعالیت های مرکز در قالب کوچکتر در دفاتر توسعه آموزش نمود یابد؛ به همین جهت در برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، کلیه واحدهای موجود در EDC به شکل کمیته هایی متشکل از اعضای هیأت علمی دانشکده یا بیمارستان های آموزشی، در دفاتر توسعه آموزش تشکیل می گردند. فعالیت های هر یک از این کمیته ها در راستای فعالیت های واحدهای EDC می باشد.

 

کمیته های اصلی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری مامایی عبارتند از:

 

  •  کمیته ارزشیابی

  •  کمیته برنامه ریزی آموزشی

  • کمیته پژوهش در آموزش

  • کمیته استعداد درخشان و المپیاد

  • کمیته توانمندسازی اعضای هیئت علمی

 

دفتر توسعه آموزشی این مرکز از طریق همکاری با کمیته های دفتر توسعه آموزش دانشکده ، وظایف خود را به انجام می رسانند.