۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۴ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۲ آبان   

 

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 1402-1401  

واحدهای نیمسال اول مامایی 1402-1401 

واحدهای نیمسال اول پرستاری 1402-1401 

واحدهای نیمسال اول فوریت های پزشکی 1402-1401 

برنامه کلاسی پرستاری نیمسال اول 1402-1401     

برنامه کلاسی مامایی نیمسال اول 1402-1401  

برنامه کلاسی فوریت های پیش بیمارستانی نیمسال اول 1402-1401 

برنامه کارآموزی مامایی 99 نیمسال اول 1402-1401  

برنامه کارآموزی مامایی 98 نیمسال اول 1402-1401 

برنامه کارآموزی پرستاری 1400 نیمسال اول 1402-1401 

برنامه کارآموزی پرستاری 99 نیمسال اول 1402-1401 

برنامه کارآموزی پرستاری 98 نیمسال اول 1402-1401 

کارگاه آموزشی       

برنامه امتحانی نیمسال اول 1402-1401