۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر

 

اخبار و اطلاعیه ها            

 

کارگاه "اخلاق در پژوهش"
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۷ مهر
کارگاه "اخلاق در پژوهش"
کارگاه "اخلاق در پژوهش"
کارگاه "نحوه انتخاب مجله و سابمیت مقاله"
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر
کارگاه "نحوه انتخاب مجله و سابمیت مقاله"
کارگاه "نحوه انتخاب مجله و سابمیت مقاله"
کارگاه "پرستاری مبتنی برشواهد"
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر
کارگاه "پرستاری مبتنی برشواهد"
کارگاه "پرستاری مبتنی برشواهد"
کارگاه "Systematic reviw"
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۴ مهر
کارگاه "Systematic reviw"
کارگاه "Systematic reviw"
کارگاه "سرچ در پایگاه های داده"
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۸ مهر
کارگاه "سرچ در پایگاه های داده"
کارگاه "سرچ در پایگاه های داده"
کارگاه "چگونگی ثبت کارآزمایی بالینی (IRCT)"
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۸ مهر
کارگاه "چگونگی ثبت کارآزمایی بالینی (IRCT)"
کارگاه "چگونگی ثبت کارآزمایی بالینی (IRCT)"
کارگاه "Endnot"
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۸ مهر
کارگاه "Endnot"
کارگاه "Endnot"
دومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی رازی
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ شهريور
دومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی رازی
دومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی رازی
گارگاه روان سنجی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ آبان
گارگاه روان سنجی در دانشکده پرستاری برگزار گردید
گارگاه روان سنجی
کارگاه متاآنالیز
۱۳۹۸ شنبه ۲۵ آبان
کارگاه متاآنالیز در دانشکده پرستاری برگزار گردید
کارگاه متاآنالیز